براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكيinfo@tehranchemie.com ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

رضایت شما از میزان اثر بخشی و کیفیت قرص (متفورتکس®) شرکت داروسازی تهران شیمی چه میزان است؟
مدیریت تحقیق و توسعه

رئیس بخش فرمولاسیون

رئیس بخش فارماکونتیک

داروساز تحقیق و توسعه

معاون اجرایی و هماهنگی

رئیس بخش آنالیز

رئیس انتخاب دارو و سبد محصول

رئیس توسعه محصولات و پروژه

نماینده تضمین کیفیت در واحد تحقیق و توسعه

رئیس بخش بیوتک

رئیس مطالعات بالینی

 
تلفن های داخلی
مدیریت تحقیق و توسعه
61074385
 بخش فرمولاسیون               
61074392 
داروساز تحقیق و توسعه 
61074385
معاون اجرایی و هماهنگی
 
61074393

بخش فارماکونتیک
 

61074391
بخش آنالیز
 
61074389

رئیس انتخاب دارو و سبد محصول
 

61074388
رئیس توسعه محصولات و پروژه
 
61074388

نماینده تضمین کیفیت در واحد تحقیق و توسعه
 

61074388

رئیس بخش بیوتک
 

61074391

رئیس مطالعات بالینی
 

61074391