براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكيinfo@tehranchemie.com ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

رضایت شما از میزان اثر بخشی و کیفیت قرص (متفورتکس®) شرکت داروسازی تهران شیمی چه میزان است؟
مدیریت آزمایشگاه
 
 
سرپرست آزمایشگاه
رئیس مستندات
 
 
رئیس آزمایشگاه حین ساخت 
 
رئیس آزمایشگاه شیمی
 
 
 
رئیس آزمایشگاه میکروبیولوژی
 
 
 
 
تلفن های داخلی
مدیریت آزمایشگاه
61074335
سرپرست آزمایشگاه
61074335
رئیس مستندات
 
61074341
رئیس آزمایشگاه حین ساخت 
61074338
رئیس آزمایشگاه شیمی
 
61074339
رئیس آزمایشگاه میکروبیولوژی
 
61074342