براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را به آدرس الكترونيكيinfo@tehranchemie.com ارسال فرماييد. ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

رضایت شما از میزان اثر بخشی و کیفیت قرص (متفورتکس®) شرکت داروسازی تهران شیمی چه میزان است؟
ردیف قرص نام تجاری
  قرص آتورواستاتین ( آتوسترول®)
2 قرص آزیترومایسین ( آزیروسین ®)
3 قرص آکاربوز  
4 قرص آملودیپین  
5 قرص آملودیپین/ آتورواستاتین  
6 قرص اریترومایسین ( اریتروماکس ®)
7 قرص استامینوفن کدئین  
8 قرص اگزازپام  
9 قرص اندانسترون ( دمیترون ®)
10 قرص ایبوپروفن  
11 قرص بی پریدین  
12 قرص پرومتازین  
13 قرص پنتوپرازول (پنتومید ®)
14 قرص ترازدون ( ترازولکس®)
15 قرص ترامادول  
16 قرص تربینافین  
17 قرص تریمیپرامین ( تریمونتیل®)
18 قرص دایجستیو ( اونانزیم®)
19 قرص دیفنوکسیلات  
20 قرص دیکلوفناک  
21 قرص رابیپرازول ( رابمیزول®)
22 قرص سوماتریپتان ( سومی ترکس ®)
23 قرص سیمواستاتین ( سیواسترول ®)
24 قرص فکسوفنادین  
25 قرص کلاریترومایسین ( کلاریسین ®)
26 قرص کلر پرومازین ( نورمازین ®)
27 قرص کلسیم دی ( ساپ دی کال®) ( ساپ دی کال ®)
28 قرص کلسیم کربنات( کلسیماکس®) ( کلسیماکس® )
29 قرص کلوزاپین( کلوزاپکس®) ( کلوزاپکس ® )
30 قرص گلی بنکلامید( گلیبوتکس®) ( گلیبوتکس ® )
31 قرص لوراتادین  
32 قرص لوواستاتین( لواسترول®) ( لواسترول®)
33 قرص مترونیدازول( متروماکس®) ( متروماکس®)
34 قرص متفورمین ( متفورتکس®) ( متفورتکس®)
35 قرص ناپروکسن  
36 قرص ونلافاکسین  
37 قرص ویتامین 1 B( تیامکس®) ( تیامکس®)
38 قرص هیدروکسی زین  
39    
40 قرص متفورتکس 500 میلی گرم و 1000 میلی گرم  
41 قرص آکورا 25 میلی گرم